niedziela 26 maj 2024
Rozmiar czcionki

Konkurs Plastyczy „MÓWIMY NIE PRZEMOCY” - wyniki

W dniu 7 grudnia 2023 roku odbyło się rozdanie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego „MÓWIMY NIE PRZEMOCY”.

Organizatorem Konkursu Plastycznego „MÓWIMY NIE PRZEMOCY” był Zespół Interdyscyplinarny w Krynicach, współorganizatorami był Wójt Gminy Krynice oraz Biblioteka Publiczna Gminy Krynice. Na konkurs wpłynęło 25 prac plastycznych, w dwóch kategoriach wiekowych.

Czytaj więcej: Konkurs Plastyczy „MÓWIMY NIE...

Zespół Interdyscyplinarny

Karta informacyjna dla sprawcy page 0001

Karta informacyjna dla sprawcy page 0002

 

Procedura „Niebieskie Karty” są to działania podejmowane w sytuacji podejrzenia bądź stwierdzenia stosowania przemocy domowej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem procedury „Niebieskie Karty” jest zatrzymanie przemocy oraz udzielenie pomocy i wparcia osobie doznającej przemocy oraz jej najbliższym. Na wskutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja o sytuacji zostaje przekazana do grupy diagnostyczno – pomocowej. W trakcie procedury członkowie grupy będą kontaktować się również z osobą stosująca przemoc.

Podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające osobę na niebezpieczeństwo utraty, życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające godność, nietykalność cielistą lub wolność (w tym seksualną),
 • ograniczające lub pozbawiające dostęp do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u osoby cierpienie bądź krzywdę,
 • istotnie naruszające prywatność osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Osoba doznająca przemocy:

 1. małżonek (także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione), oraz jego wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo i ich małżonkowie
 2. wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,
 3. rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni i ich małżonkowie,
 4. osoba pozostającą w stosunku przysposobienia (adopcja) i jej małżonek oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 5. osoba pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu (konkubent, konkubina) oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 6. osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą (każdy współlokator, nawet jeśli nie jest spokrewniony lub spowinowacony) oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 7. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 8. małoletniego - wobec których jest stosowana przemoc.

 

Osoba stosująca przemoc domową to pełnoletni który dopuszcza się przemocy domowej wobec osób poniższych osób:

 1. małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 2. wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
 3. rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 4. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 5. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 6. osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 7. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 8. małoletniego.

Świadek przemocy domowej to osoba, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

Świadkiem przemocy może być osoba z rodziny albo z dalszego otoczenia. Jednak nie status świadka przemocy jest najważniejszy, ale jego reakcja na to, co może widzieć, słyszeć, o czym może wiedzieć. Jest to zarówno osoba, która słyszała o działaniach przemocowych w danym środowisku domowym, jak i była naocznym uczestnikiem zdarzenia. Może odegrać bardzo ważną rolę w skutecznym zatrzymaniu przemocy w rodzinie, jednocześnie radząc sobie ze swoimi uczuciami bezsilności i bezradności.


Najczęstsze formy przemocy domowej:

 1. przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, popychanie, obezwładnianie i inne.
 2. 2.przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne.
 3. 3.przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne.
 4. przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymani osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne.
 5. cyberprzemoc ma na celu zadanie bólu (w tym wypadku głownie psychicznego) i sprawienie przykrości drugiej stronie. Akty przemocy są zwykle powtarzalne, ale obejmują różne formy. Do technik cyberprzemocy zaliczyć można: nękanie, grożenie, straszenie przez telefon, komunikatory poprzez pisanie postów, komentarzy, SMS-ów; publikowanie obrażających lub wulgarnych postów i komentarzy; wykluczanie z grona znajomych, np. na portalach społecznościowych; rozsyłanie wyśmiewających lub obraźliwych treści na nasz temat; publikowanie ośmieszających lub upokarzających zdjęć (fotomontaży również); włamania na konta serwisów społecznościowych oraz publikowanie tam własnych treści; podszywanie się pod inne osoby; sexting - czyli przesyłanie zdjęć o tematyce seksualnej, pornograficzne
 6. inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, leków i inne.

 

WAŻNE!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osoba doznająca przemocy domowej, nie wstydź prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie.

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących dziania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Pomogą Ci:

- Ośrodki pomocy społecznej- w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych
- Powiatowe centra pomocy w rodzinie- w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
- Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia- zapewniając schronienia Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielają Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, a także opracowują plan pomocy.
- Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej- zapewniając bezpłatnie całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielają Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno- wspomagającym oraz potrzeb bytowych.
- Okręgowe ośrodki lokalne i punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.
- Sady opiekuńcze- w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych,
- Placówki ochrony zdrowia- np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach
- Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych- podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.
- Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej- w zakresie uzyskania pomocy prawnej.


Wykaz placówek funkcjonujących na Twoim terenie, udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach – Krynice 1A tel. 84 6630247,
 • Zespół Interdyscyplinarny w Krynicach - Krynice 1A. tel. 84 6630247, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicach – 84 6630466
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 663 42 98, 729 860 600, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tyszowcach-

ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce, tel. 84 661 95 87, 570 220 023, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664 35 90, 690 000 427, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Komenda Powiatowa Policji - ul. Żeromskiego 4, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 997, 47 81 54 210

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna- ul. Siwa Dolina 2A, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 663 43 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Punkty pomocy ofiarom przemocy na terenie Polski:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 18ºº- 22ºº można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 17ºº-21ºº w języku rosyjskim. Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17ºº- 21ºº) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 18ºº- 22ºº). Poradnia e-mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- konsultanci posługują się w języku migowym.
• Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32, tel 22 583 66 00, Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15 www.pomoc.rpo.gov.pl, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800 12 12 12
• Centrum Praw Kobiet, Warszawa ul. Wilcza 60/19, tel. 22 622 25 17 www.cpk.org.pl
• Centrum Praw Ojca i Dziecka, tel. 508 333 669,www.prawaojca.org.pl
• Fundacja "Dzieci niczyje", Warszawa, ul. Katowicka 31, tel. 22 616 02 68 www.fdn.pl, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116111
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, www.fdds.pl, telefon 22 826 88 62
• Ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez cała dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybka poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz języku migowym.
• Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach 930 do 1530 (od godz. 1530 do 930 włączony jest automat)


Zespół Interdyscyplinarny w Krynicach

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach, Krynice 1A, 22-610 Krynice, tel. 84 66 30 247,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Krynicach – Mariola Kowalska
Zastępca Zespołu Interdyscyplinarnego w Krynicach – Joanna Szeremeta


Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Krynicach wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynicach;
3) Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim;
4) oświaty – Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krynicach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej;
5) Przychodni Rodzinnej Krynice;
6) Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim;
7) organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice;

Zespół Interdyscyplinarny w Krynicach jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej i stanowi metodę pracy opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań i pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy domowej.


Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej;
 • usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.


Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup diagnostyczno-pomocowych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

 pdf icon 32x32PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krynice na lata 2023 – 2025

pdf icon 32x32Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

pdf icon 32x32Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie powiatu tomaszowskiego

tabelka baza teleadres 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci