środa 19 czerwiec 2024
Rozmiar czcionki

Stypendium Szkolne

stypendiumDo dnia 15 września danego roku rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Krynice.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Krynice

Zasady udzielania stypendium szkolnego:

 1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły.
 2. Wnioski można składać do 15 września danego roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 2. odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 3. zaświadczenie z Urzędu Pracy o uznaniu osoby za bezrobotną z prawem bądź bez prawa do zasiłku oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 4. w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego,
 5. oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz z dodatkami w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 6. decyzja, przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób,
 7. w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
  - zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy,
  - ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 8. zaświadczenie studiujących członków rodziny o kontynuowaniu studiów oraz o wysokości otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 9. zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Wydatki te są ujęte w poniższym katalogu.

Refundacji podlegają następujące wydatki:

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w:
a) zajęciach pozaszkolnych (np. muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych );
b) zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w
szkole w ramach planu nauczania ( np. zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dyslektyków );
c) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę ( np. wycieczka szkolna, wyjazd do kina, do teatru, na wystawę, na basen ) ;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów rzeczowych w tym:
a) zakup podręczników oraz pomocy edukacyjnych (np. słowniki, encyklopedie, atlasy ,programy komputerowe ,  informatory maturalne, zeszyty ćwiczeń, lektury szkolne i inne edukacyjne pomoce);
b) zakup przyborów szkolnych ( np. piórnik, zeszyty, bibuła, kalkulator, długopisy, ołówki, pióra, zakreślacze, flamastry, wkłady do długopisów, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka, korektor, plastelina, modelina, papier kolorowy, papier wycinankowy, nożyczki, farby, kredki, brystol, tusz kreślarski, gumki, pędzelki, taśma klejąca, komplet geometryczny, tusz do drukarki, papier xero, blok rysunkowy, techniczny, milimetrowy, zszywacz, dziurkacz i inne );
c) zakup plecaka, tornistra, torby szkolnej, obuwia miękkiego na zmianę;
d) zakup stroju sportowego ( np. obuwie miękkie sportowe, dres sportowy, getry, spodenki sportowe, koszulka sportowa,  strój na basen );
e)  stroju galowego wymaganego przez szkołę ;
f) zakup sprzętu dydaktycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z kierunkiem kształcenia (np. komputer dla kierunku informatycznego, sprzęt muzyczny do kontynuowania nauki w szkole muzycznej) zakup przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne realizowane w szkołach o profilu zawodowym – potwierdzone przez szkołę stosownym opisem;
g) niezbędnego wyposażenia miejsca do nauki w domu : biurko, krzesło, regał na książki, lampka do biurka;
h) okularów korekcyjnych;
i) abonamentu internetowego.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (np. opłaty
za bursę, opłaty za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem na podstawie imiennych biletów miesięcznych)

 

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są:

 • faktury, rachunki uproszczone na rodzica/prawnego opiekuna pobierającego stypendium lub pełnoletniego ucznia/słuchacza
 • zaświadczenia ze szkoły o poniesionych wydatkach na cele edukacyjne
 • umowy kupna sprzedaży używanych podręczników szkolnych

Wystawione z datą począwszy od 1 września z wyjątkiem poniesienia wydatków na cele określone w powyższym spisie w poz. od 5 do 10 dokumenty mogą być wystawione z datą począwszy od 01 lipca.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci