niedziela 26 maj 2024
Rozmiar czcionki

Asystent Rodziny

05 znak uproszczony kolor biale tlo

Program „Asystent rodziny w 2023 r.”

Gmina Krynice – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach realizuje zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023”.
Wysokość dofinansowania wynosi: 9804,70 zł
Termin realizacji zadania obejmuje okres od 22.11.2023 r. do 31.12.2023 r. Zadanie polega  na :
-  dofinansowaniu dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
- dofinansowaniu kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień   2023 r.

Do ustawowych zadań asystenta rodziny należą w szczególności:
-    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i  w konsultacji z pracownikiem socjalnym
-    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
-    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
-    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
-    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
-   
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
-    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
-    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
-  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
-    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
-   prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci oraz realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
-    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
-    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
-    monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
-    sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
-  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
-   współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci