środa 19 czerwiec 2024
Rozmiar czcionki

Rozpoczęcie realizacji projektu „Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy

Plakat Projekt Osłonowy SOW 2017„Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy, to projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017.

Projekt ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie, na które dofinansowanie uzyskał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania, to okres od 07 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ:

Czytaj więcej: Rozpoczęcie realizacji projektu...

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Stanowisko pracy:   pracownik socjalny
1. Liczba etatów: 1
2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie.

       c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
       d) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Czytaj więcej: Informacja

Stypendia - nabór wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KRYNICE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

poooGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że w dniach 1-15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2017/2018.
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Dochód uprawniający do pomocy:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514,00 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póżn.zm.).  
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany (SIERPIEŃ 2017), a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku. Osoba ma obowiązek informować o każdym dochodzie uzyskanym i utraconym.           
Wnioski złożyć może rodzic lub przedstawiciel ustawowy pełnoletniego ucznia jak również pełnoletni uczeń (Wnioski można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach oraz na stronie internetowej GOPS - www.gops.krynice.pl

 

Kierownik GOPS Krynice

 /-/ Zbigniew Duchalski

Godziny przyjęć wniosków na Świadczenie Wychowawcze

Informujemy, że wnioski na Świadczenia Wychowawcze (500+) przyjmowane są w następujących godzinach:

poniedziałek - czwartek od 9.30 do 15.30
piątek - od 8.00 do 14.00

Jednocześnie przypominamy o konieczności posiadania ze sobą numerów pesel oraz rachunku bankowego

Nowy okres oświadczeniowy 2017/2018 w GOPS Krynice

Składanie wniosków o zasiłek rodzinny, 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

sw 1

Od 1 sierpnia 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach rozpoczął przyjmowanie  wniosków  o  zasiłek  rodzinny,  świadczenie  wychowawcze  /500+/  oraz  świadczenia  z funduszu alimentacyjnego.

Aby zapewnić ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie wychowawcze /500+/ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada.br.

Składane wnioski powinny być wypełnione i kompletne – z załącznikami. Prosimy o zwrócenie uwagi czy podany numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć świadczenia jest poprawny. Jednocześnie prosimy o wpisywanie aktualnego numeru telefonu, gdyż ułatwi nam to kontakt w sprawie odbioru decyzji administracyjnych.

sw 2Informujemy o możliwości korzystania z elektronicznej formy składania wniosków, która umożliwia wysłanie go  z dowolnego miejsca. Elektroniczne składanie wniosków za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany.  

sw 3

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2016/2017, świadczenie wychowawcze /500+/ oraz świadczenie alimentacyjne macie Państwo przyznane do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.

UWAGA! ZMIANY ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Czytaj więcej: Nowy okres oświadczeniowy...

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci