niedziela 26 maj 2024
Rozmiar czcionki

Paczki żywnościowe

Informuję, że w dniu 28 lutego 2019 r. w godzinach 7.30 - 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach będą wydawane paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy Krynice. Aby otrzymać pomoc należy mieć ze sobą uprzednio otrzymane skierowanie oraz dowód osobisty na podstawie których wydawane będą artykuły żywnościowe.

/-/ Ewelina Chroń
p.o. Kierownika GOPS

Informacja

oferta pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach

zatrudni pracownika na stanowisku referenta

 

1. Liczba etatów: 1

2. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e) wykształcenie wyższe – preferowane : administracyjne, prawnicze, ekonomiczne

3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
b) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
c) znajomość przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:
a) przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
b) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
d) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – ¾ etatu,
b) umowa o pracę na zastępstwo

6. Oferta nie wymaga przeprowadzenia konkursu

7. Przewidywane zatrudnienie od dnia 01.03.2019

8. CV należy składać w GOPS Krynice do dnia 15.02.2019

9. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane telefonicznie o terminie przeprowadzenia następnego etapu rekrutacji.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach codziennie w godz. 8 – 15 lub telefonicznie pod nr 84 6630247

                                                                                              p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
/-/ Ewelina Chroń

Oferta pracy

Job2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego

 


1. Liczba etatów: 1

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego

3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;
c) znajomość obsługi programów komputerowych wynikających z obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej;
d) prawo jazdy

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z art. 119. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
pomocy

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) umowa o pracę na zastępstwo

6. Oferta nie wymaga przeprowadzenia konkursu , obowiązuje od dnia 14.01.2019 do odwołania .

7. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach  codziennie w godz. 8 – 15 lub telefonicznie pod nr 84 6630247

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Ewelina Chroń

INFORMACJA

Apel

Niska temperaturaRadni, Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Krynice

    W związku ze zbliżającym się  sezonem zimowym 2018/2019 zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie wszechstronnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym, niepełnosprawnym oraz innym wymagającym pomocy ze względu na swoją sytuację życiową. Wszyscy, jako obywatele mamy przed sobą duże wyzwanie. Nasze skoordynowane działania oraz sprawna wymiana informacji, będzie gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Konieczne jest zatem zabezpieczenie socjalne osób, które w sposób szczególny narażone są na działanie niskich temperatur.
Pamiętajmy zwłaszcza o osobach starszych, niepełnosprawnych, z problemami w poruszaniu się, zamieszkujących w trudnych warunkach na obrzeżach wsi. Aktywna postawa społeczności lokalnej wobec w/w osób oraz przekazywanie o nich informacji odpowiednim służbom, pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych.
Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
Rodziny i osoby samotne, które nie są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawiających się w okresie zimy utrudnień i problemów proszę kierować do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Krynice
22-610 Krynice
tel. 84 66 30 247


Kierownik GOPS
Zbigniew Duchalski

Informacja - wydawanie paczek żywnościowych

image002 0 334x312 0 334x312Informuję, że w dniach 25-26 października 2018 r. w godzinach 7.30 - 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach będą wydawane paczki żywnościowe dla mieszkanców gminy Krynice. Aby otrzymać pomoc należy mieć ze sobą uprzednio otrzymane skierowanie oraz dowód osobisty na podstawie których wydawane będą artykuły żywnościowe. 

Kierownik

Zbigniew Duchalski

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci