niedziela 26 maj 2024
Rozmiar czcionki

Pomoc żywnosciowa - Podprogram 2019

logo ue mrpips

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że od września 2019 r. do maja 2020 r. we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża będzie realizowana kolejna edycja „Podprogramu 2019” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Krynice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących . Osoby zainteresowane zapraszamy od miesiąca sierpnia 2019 do GOPS Krynice celem zgłoszenia się do objęcia powyższą formą pomocy.

            Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.

 • 1402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1056 zł netto dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje pracownik socjalny Pani Agnieszka Kawka w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek – piątek , godz. 7,30 – 15,30 , nr tel. 84 6630247

Jerzy Łaszkiewicz
kierownik GOPS Krynice

Pomoc żywnościowa PODPROGRAM 2018 – efekty

logo pomoc

KRYNICEPODPROGRAM 2018 – efekty

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

2.Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 100 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Krynice

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 4,53 ton żywności;
- 300 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2018 w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących nie przeprowadzono.

Jerzy Łaszkiewicz
Kierownik GOPS Krynice

Zostań rodziną wspierającą

zostan rodzina wspierajacaPOSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Są to rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Funkcję rodziny wspierającej można powierzyć osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, a więc sąsiadom, dziadkom, krewnym, znajomym.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1. opiece i wychowaniu dziecka
2. prowadzeniu gospodarstwa domowego

3. kształtowaniu i wypełnianiu  podstawowych ról społecznych.

Czytaj więcej: Zostań rodziną wspierającą

Komunikat w sprawie wniosków

komunikatKomunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) na okres 2019-2021 oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dobry start (300+) na okres zasiłkowy 2019/2020.

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia dobry start (300+) na rok szkolny 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krynicach informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można przesyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/) – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020. Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Informujemy ponadto, iż zasady przyznawania świadczeń dobry start nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Stąd też świadczenie to jest wypłacane jednorazowo w kwocie 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Ponadto w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start nie przysługuje natomiast z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, a także osobom uczącym się w szkołach policealnych, szkołach dla dorosłych i na uczelniach wyższych. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji w związku z czym na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia. W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca będzie mógł osobiście odebrać w tutejszym Ośrodku informację o przyznaniu świadczenia.. Nieodebranie powyższej informacji nie ma jednak wpływu na wypłatę świadczenia.

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2019-2021

Podobnie, jak w przypadku świadczeń dobry start, od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2019-2021. Wnioski te można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz  platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/). Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01 lipca 2019 r. zmianie ulegają niektóre zasady przyznawania świadczeń wychowawczych. I tak:

 • świadczenia wychowawcze będą przysługiwały niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • osoby samotnie wychowujące dzieci w celu uzyskania w/w świadczenia nie będą musiały mieć ustalonego na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego,
 • wydłużeniu do dnia 31 maja 2021 r. ulegnie okres zasiłkowy, na który przyznawane będą powyższe świadczenia,
 • w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od dnia 01 lipca 2019 r., o ile na dane dziecko nie jest już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego,
 • jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to będzie ustalane od miesiąca urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Przepis ten znajdzie jednak zastosowanie dopiero w przypadku dzieci urodzonych, objętych opieką i przysposobionych po dniu 30 czerwca 2019 r.;
 • przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. W związku z powyższym na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu wnioskowanego świadczenia. Natomiast w przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, do wnioskodawcy zostanie przygotowana pisemna informacja o przyznaniu świadczenia, którą będzie można osobiście odebrać w siedzibie Ośrodka. Jednakże nieodebranie w/w informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty przyznanego świadczenia,
 • decyzje administracyjne wydawane będą jedynie w przypadku odmowy prawa do świadczenia wychowawczego, zmiany lub uchylenia prawa do w/w świadczenia albo ustalenia nienależnie pobranego świadczenia,
 • zmiana miejsca zamieszkania przez osobę pobierającą w tutejszym Ośrodku świadczenia wychowawcze nie będzie wymagała wydania przez tutejszy Ośrodek decyzji o uchyleniu prawa do przyznanego świadczenia. W takim przypadku komplet zgromadzonej dokumentacji wraz z informacją o przyznaniu świadczenia zostanie przekazany celem dalszej realizacji do gminy właściwej ze względu na nowe miejsce zamieszkania danego świadczeniobiorcy.

Niezmienna pozostaje natomiast wysokość świadczenia wychowawczego, która co do zasady wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Jednakże w przypadku dziecka znajdującego się – zgodnie z orzeczeniem sądu – pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdemu z rodziców będzie przysługiwało świadczenie wychowawcze w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Proporcjonalnie będzie ustalana również wysokość świadczenia wychowawczego w przypadku urodzenia się dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na okres zasiłkowy 2019/2020

Od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można również drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz platformy ministerialnej „Empatia” – przesyłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krynicach wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych. Natomiast wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2019 r.

Zasady przyznawania powyższych świadczeń nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Zmianie uległo jednak kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020, które wynosi 800,00 zł na osobę w rodzinie. Natomiast kryteria dochodowe warunkujące przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnych zasiłków opiekuńczych nie ulegną zmianie i w dalszym ciągu będą wynosić 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Przyznanie powyższych świadczeń nastąpi w formie decyzji administracyjnej, a warunkiem wypłaty świadczeń będzie jej odebranie przez wnioskodawcę .

Rodzina 500+

2019 06 14 plakat 500

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci