niedziela 16 maj 2021
Rozmiar czcionki

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego.
Stanowisko pracy:  pracownik socjalny
1. Liczba etatów: 1

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
•    pedagogika,
•    pedagogika specjalna,
•    politologia,
•    polityka społeczna,
•    psychologia,
•    socjologia,
•    nauki o rodzinie.
       c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
       d) posiadanie nieposzlakowanej opinii, stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy.


3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaniem pracy socjalnej;
c) umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;
d) znajomość obsługi programów komputerowych wynikających z obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej;
e) predyspozycje osobowościowe: samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, stanowczość, konsekwencja, egzekwowanie zasad w pracy socjalnej, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole;
f) mile widziane doświadczenie w zawodzie.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z art. 119. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
•    praca socjalna;
•    dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
•    udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
•    pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
•    pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
•    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
•    pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
•    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania, ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
•    inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
•    współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. ponadto pracownik zobowiązany jest do:
•    uczestniczenia w posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” zgodnie z ustawą a dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
•    znajomości ustaw, rozporządzeń oraz przepisów prawa dotyczących działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) fizyczne warunki pracy: praca związana z obsługą komputera poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy , oraz innych urządzeń biurowych, wymagająca sprawności rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony,
d) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych mogą powodować obciążenie kręgosłupa i mięśni tułowia.
e) praca związana z kontaktami z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach, zarówno w budynku Ośrodka, jak i w środowisku,
f) praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami i rodzinami, z psychologiem, terapeutami oraz innymi osobami i instytucjami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

6.   Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencji, opinii,  zaświadczeń o odbytych kursach , szkoleniach),
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe,
g) kwestionariusz osoby ubiegajace się o zatrudnienie.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 11.10.2017r. do godziny 15.00 w GOPS w Krynicach , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko : pracownik socjalny” (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej ośrodka i  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krynice.
Po zakończonej rekrutacji osoby, które nie zostaną zatrudnione winny odebrać dokumenty aplikacyjne do końca miesiąca, w którym została ogłoszona informacja o zatrudnieniu. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osoby ubiegajacej się o  powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902 z póżn. zm).
,,Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych”.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Zbigniew Duchalski

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci