wtorek 22 styczeń 2019
Rozmiar czcionki

Oferta pracy

Job2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego

 


1. Liczba etatów: 1

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego

3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;
c) znajomość obsługi programów komputerowych wynikających z obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej;
d) prawo jazdy

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z art. 119. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
pomocy

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) umowa o pracę na zastępstwo

6. Oferta nie wymaga przeprowadzenia konkursu , obowiązuje od dnia 14.01.2019 do odwołania .

7. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach  codziennie w godz. 8 – 15 lub telefonicznie pod nr 84 6630247

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Ewelina Chroń

INFORMACJA

Apel

Niska temperaturaRadni, Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Krynice

    W związku ze zbliżającym się  sezonem zimowym 2018/2019 zwracam się do Państwa z apelem o podjęcie wszechstronnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym, niepełnosprawnym oraz innym wymagającym pomocy ze względu na swoją sytuację życiową. Wszyscy, jako obywatele mamy przed sobą duże wyzwanie. Nasze skoordynowane działania oraz sprawna wymiana informacji, będzie gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Konieczne jest zatem zabezpieczenie socjalne osób, które w sposób szczególny narażone są na działanie niskich temperatur.
Pamiętajmy zwłaszcza o osobach starszych, niepełnosprawnych, z problemami w poruszaniu się, zamieszkujących w trudnych warunkach na obrzeżach wsi. Aktywna postawa społeczności lokalnej wobec w/w osób oraz przekazywanie o nich informacji odpowiednim służbom, pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych.
Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
Rodziny i osoby samotne, które nie są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawiających się w okresie zimy utrudnień i problemów proszę kierować do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Krynice
22-610 Krynice
tel. 84 66 30 247


Kierownik GOPS
Zbigniew Duchalski

Informacja - wydawanie paczek żywnościowych

image002 0 334x312 0 334x312Informuję, że w dniach 25-26 października 2018 r. w godzinach 7.30 - 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach będą wydawane paczki żywnościowe dla mieszkanców gminy Krynice. Aby otrzymać pomoc należy mieć ze sobą uprzednio otrzymane skierowanie oraz dowód osobisty na podstawie których wydawane będą artykuły żywnościowe. 

Kierownik

Zbigniew Duchalski

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Loga na strony intrnetowe

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC...

Nabór wniosków na stypendium szkolne na rok 2018/2019

wyprawka Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
    Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun ucznia oraz pełnoletni uczeń- słuchacz zamieszkały na terenie gminy Krynice.
    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( za sierpień 2018) . Przypominamy, że z dniem 1 października 2018 roku nastąpi zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium, uprawnienia nabędą uczniowie, których  dochód  na osobę w rodzinie  nie przekroczy 528 zł netto  ( za wrzesień 2018)
    Warunkiem ubiegania się o  stypendium szkolne jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia  oraz inne dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody  z miesiąca sierpnia  2018 roku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca składania wniosku.
Szczegółowe  formy udzielania stypendium zostały określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały NR XXXIX/296/2014 RADY GMINY KRYNICE z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krynice
    Wnioski będą przyjmowane od dnia 3 września 2018 r. - ustawowy nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 upływa 17 września 2018 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów 15 października 2018 r.
    Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krynice i wniosek o przyznanie stypendium ( zasiłku)  szkolnego są dostępne  bezpośrednio  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach  w godzinach urzędowania ( informacja pod numerem telefonu  84 6630247)  oraz na stronie internetowej  www.gops.krynice.pl

Strona 1 z 10

Empati@

empatia3

POLECAMY


Karta Dużej Rodziny

BIP

165x71 images 2015 bip

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci