niedziela 16 maj 2021
Rozmiar czcionki

Rodzina 500+

500

Informacja o wynikach naboru

zatrudnienieInformacja o wynikach naboru kandydatów
na wolne stanowisko pracy


Nazwa stanowiska pracy : referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
pracy została wybrana Pani Jagoda Karbowniczek zam. Zwiartów-Kolonia


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta pracy przedłożona przez wybranego kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS Krynice. Podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego kandydatka wykazała się dostateczną wiedzą wymaganą na danym stanowisku pracy.

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicach
/-/ Ewelina Chroń

INFORMACJA

130950 informacje1W dniu 21.03.2015 r. komisja rekrutacyjna dokonala weryfikacji 21 ofert od osób obiegajacych sie o stanowisko referenta w GOPS Krynice, weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstepnej oceny merytorycznej pozwolily zakwalifikowac do II etapu nastepujace osoby:

pdf icon 32x32PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracaStanowisko pracy: Referent

Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne.

Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach, 22-610 Krynice,
z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT” w terminie od 05-03-2016 r. do 18-03-2016 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka)
! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie  n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS Krynice i  na stronie bip oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krynice oraz na tablicy ogłoszeń

pdf icon 32x32PEŁNA TREŚĆ NABORU DO POBRANIA TUTAJ

/-/ Ewelina Chroń
p.o kierownika GOPS Krynice

INFORMACJA

Wójt Gminy Krynice informuje, że  mieszkańcy gminy Krynice w roku 2016  będą mogli skorzystać z paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Paczkę taką może otrzymać osoba, która spełnia kryterium dochodowe  w wysokości:  951,00 zł. osoba samotna i 771,00 zł. na osobę w rodzinie.

Paczki żywnościowe będą do odbioru w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Namysłowskiego 2. W celu uzyskania paczki należy pobrać zaświadczenie z GOPS Krynice potwierdzające spełnienie kryterium dochodowego. Wydawanie zaświadczeń od dnia 14 stycznia 2016.  Ilość paczek ograniczona.


Wójt Gminy Krynice
/-/ Janusz Bałabuch

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci