poniedziałek 19 kwiecień 2021
Rozmiar czcionki

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 01.03.2017r. na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka  z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Krynice.
    Postępowanie zostało unieważnione z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia na usługi nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć a mianowicie klient  wycofał wniosek o przyznanie w/w usług.

Kierownik GOPS
Zbigniew Duchalski

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia
na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami
psychicznymi z terenu gminy Krynice

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 r Nr.157 poz.1240 z późn. zm.) w zw. Z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r Nr. 113, poz.759)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krynice (w miejscu ich zamieszkania tj. Majdan Krynicki).
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach, Krynice 1, 22-610 Krynice; tel 84 6630247
Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Wymiar godzin tygodniowo:
• z zakresu terapii pedagogicznej - razem: 2 godziny tygodniowo dla 1 dziecka;
Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą obejmować: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z §2 pkt.1 lit. a oraz §2 pkt.3 lit. b Rozporządzenia Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.(Dz. U.z 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn. zm.)
Termin realizacji zamówienia: Kwiecień 2017r- grudzień 2017r
Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

Pełna treść zamówienia

Bank żywności - zmiana kryteriów

bank zywnosciInformacja o nowych zasadach kwalifikowania osób do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że od 2017 r. dokonano zmian w ,,Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

Zmiany dotyczą wzrostu kryterium dochodowego kwalifikującego osoby i rodziny do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach powyższego Programu Podprogram 2016.

Wzrost kryterium od 2017 r. jest następujący:

- ze 150 % do 200 % i wynosić będzie:
- 1268,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
- 1028,00 zł netto dla osoby w rodzinie

Osoby chcące otrzymać produkty żywnościowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach z dokumentami o dochodach z poprzedniego miesiąca w celu otrzymania skierowania do otrzymywania żywności. Zgłoszenia przyjmujemy do 18.01.2017r.

Paczki żywnościowe będą wydawane w dniach 30-31 stycznia oraz 6-7 marca 2017r.

ZESTAWIENIE ILOŚĆI PRODUKTÓW NA OSOBĘ

plakat pomoc zywn

INFORMACJA

informacja

W dniach 13-14 października 2016 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów

pmdu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KRYNICE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że w dniach 1-15 września 2016 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2016/2017.
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Dochód uprawniający do pomocy:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514,00 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930).  
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany (SIERPIEŃ 2016), a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku. Osoba ma obowiązek informować o każdym dochodzie uzyskanym i utraconym.           
Wnioski złożyć może rodzic lub przedstawiciel ustawowy pełnoletniego ucznia jak również pełnoletni uczeń.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci