wtorek 19 październik 2021
Rozmiar czcionki

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU
NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach   na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z póżn, zm.) unieważnia nabór na stanowisko pracownika socjalnego ogłoszony w dniu 31.08.2017 r.  na stronie internetowej jednostki http://gops.krynice.pl
Przyczyną unieważnienia jest błąd w ogłoszeniu o naborze.
Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krynicach 22-610 Krynice od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia unieważnienia.  

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Zbigniew Duchalski

Rozpoczęcie realizacji projektu „Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy

Plakat Projekt Osłonowy SOW 2017„Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy, to projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017.

Projekt ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie, na które dofinansowanie uzyskał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania, to okres od 07 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ:

Czytaj więcej: Rozpoczęcie realizacji projektu...

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Stanowisko pracy:   pracownik socjalny
1. Liczba etatów: 1
2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie.

       c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
       d) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Czytaj więcej: Informacja

Stypendia - nabór wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KRYNICE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

poooGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że w dniach 1-15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2017/2018.
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Dochód uprawniający do pomocy:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514,00 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póżn.zm.).  
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany (SIERPIEŃ 2017), a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku. Osoba ma obowiązek informować o każdym dochodzie uzyskanym i utraconym.           
Wnioski złożyć może rodzic lub przedstawiciel ustawowy pełnoletniego ucznia jak również pełnoletni uczeń (Wnioski można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach oraz na stronie internetowej GOPS - www.gops.krynice.pl

 

Kierownik GOPS Krynice

 /-/ Zbigniew Duchalski

Godziny przyjęć wniosków na Świadczenie Wychowawcze

Informujemy, że wnioski na Świadczenia Wychowawcze (500+) przyjmowane są w następujących godzinach:

poniedziałek - czwartek od 9.30 do 15.30
piątek - od 8.00 do 14.00

Jednocześnie przypominamy o konieczności posiadania ze sobą numerów pesel oraz rachunku bankowego

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci