wtorek 18 grudzień 2018
Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

konsultacje 2132 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krynice na lata 2016-2020


Wójt Gminy Krynice zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz pracowników jednostek organizacyjnych do wzięcia udziału w konsultacjach. Przedmiotem konsultacji jest projekt  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krynice na lata 2016-2020. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji niezbędnych do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 12-05-2016 r. do dnia 25-05-2016 r.
 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przeprowadzeniu...

Rodzina 500+

500

Informacja o wynikach naboru

zatrudnienieInformacja o wynikach naboru kandydatów
na wolne stanowisko pracy


Nazwa stanowiska pracy : referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
pracy została wybrana Pani Jagoda Karbowniczek zam. Zwiartów-Kolonia


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta pracy przedłożona przez wybranego kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w GOPS Krynice. Podczas przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego kandydatka wykazała się dostateczną wiedzą wymaganą na danym stanowisku pracy.

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicach
/-/ Ewelina Chroń

INFORMACJA

130950 informacje1W dniu 21.03.2015 r. komisja rekrutacyjna dokonala weryfikacji 21 ofert od osób obiegajacych sie o stanowisko referenta w GOPS Krynice, weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstepnej oceny merytorycznej pozwolily zakwalifikowac do II etapu nastepujace osoby:

pdf icon 32x32PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracaStanowisko pracy: Referent

Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne.

Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach, 22-610 Krynice,
z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT” w terminie od 05-03-2016 r. do 18-03-2016 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka)
! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie  n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS Krynice i  na stronie bip oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krynice oraz na tablicy ogłoszeń

pdf icon 32x32PEŁNA TREŚĆ NABORU DO POBRANIA TUTAJ

/-/ Ewelina Chroń
p.o kierownika GOPS Krynice

Empati@

empatia3

POLECAMY


Karta Dużej Rodziny

BIP

165x71 images 2015 bip

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci