środa 19 czerwiec 2024
Rozmiar czcionki

Nabór wniosków na stypendium szkolne na rok 2018/2019

wyprawka Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie wszystkich typów szkół oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
    Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun ucznia oraz pełnoletni uczeń- słuchacz zamieszkały na terenie gminy Krynice.
    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( za sierpień 2018) . Przypominamy, że z dniem 1 października 2018 roku nastąpi zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium, uprawnienia nabędą uczniowie, których  dochód  na osobę w rodzinie  nie przekroczy 528 zł netto  ( za wrzesień 2018)
    Warunkiem ubiegania się o  stypendium szkolne jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia  oraz inne dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody  z miesiąca sierpnia  2018 roku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca składania wniosku.
Szczegółowe  formy udzielania stypendium zostały określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały NR XXXIX/296/2014 RADY GMINY KRYNICE z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krynice
    Wnioski będą przyjmowane od dnia 3 września 2018 r. - ustawowy nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 upływa 17 września 2018 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów 15 października 2018 r.
    Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krynice i wniosek o przyznanie stypendium ( zasiłku)  szkolnego są dostępne  bezpośrednio  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach  w godzinach urzędowania ( informacja pod numerem telefonu  84 6630247)  oraz na stronie internetowej  www.gops.krynice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

POLECAMY


Empati@

empatia3

Karta Dużej Rodziny

Dane kontaktowe

adres:
Krynice 1
22-610 Krynice

tel/fax:(84)663-02-47

email:
gops.krynice@wp.pl

godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

ue

bankzywnosci