Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  • Drukuj

pz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
informuje, że od grudnia 2021 we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża będzie realizowany „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” - Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Krynice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących . Osoby zainteresowane zapraszamy w okresie od 1 września do 15 października 2021 roku do GOPS Krynice celem ubiegania się o objęcie powyższą formą pomocy.

            Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej , których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego wyliczonego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej tj.

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje pracownik socjalny Pani Joanna Szeremeta w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek – piątek , godz. 7,30 – 15,30 , nr tel. 84 6630247

Jerzy Łaszkiewicz
Kierownik GOPS Krynice