INFORMACJA

  • Drukuj

posilek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje , że w roku szkolnym 2020/2021 nadal będzie realizowany program osłonowy „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:
1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
2. osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:
Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej .  Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie:
- posiłku
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe  znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.
Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego

Przedmiotowa pomoc ma trafić do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe (150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej):
– 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 792 zł dla osoby w rodzinie
Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:
•    dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku – np. wnioski składane w sierpniu/ dochód wypłacony w miesiącu lipcu (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja renty, emerytury);
•    zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
•    w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
•    osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Wnioski należy składać  do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach w godzinach urzędowania  w terminie do 31.08.2020  . Na pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone po 1 września 2020 pomoc będzie można uzyskać dopiero od miesiąca października 2020.


Jerzy Łaszkiewicz
Kierownik GOPS Krynice