Informacja

 • Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Stanowisko pracy:   pracownik socjalny
1. Liczba etatów: 1
2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie.

       c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
       d) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaniem pracy socjalnej;
c) umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;
d) znajomość obsługi programów komputerowych wynikających z obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej;
e) predyspozycje osobowościowe: samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, stanowczość, konsekwencja, egzekwowanie zasad w pracy socjalnej, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole;
f) mile widziane doświadczenie w zawodzie.

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z art. 119. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego nale­ży w szczególności:

 • praca socjalna;
  • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powo­dują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
  • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w za­kresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możli­wości     rozwiązywania problemów i udzielania po­mocy przez właściwe instytucje państwowe, sa­morządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawo­dowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu nie­zbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalista­mi w celu przeciwdziałania, ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutkówubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzi­nom mającym trudną sytuację życiową oraz inspi­rowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowa­niu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lo­kalnych programów pomocy społecznej ukierun­kowanych na podniesienie jakości życia. ponadto pracownik zobowiązany jest do:
 • uczestniczenia w posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” zgodnie z ustawą a dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • znajomości ustaw, rozporządzeń oraz przepisów prawa dotyczących działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

6.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku – możliwość korzystania z windy, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) fizyczne warunki pracy:  praca związana z obsługą komputera poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy , oraz innych urządzeń biurowych, wymagająca sprawności rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony,
d) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych mogą powodować obciążenie kręgosłupa i  mięśni tułowia, pracownik narażony jest na syndrom Sicca.
e) praca związana z kontaktami z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, zarówno w budynku Ośrodka, jak i w środowisku,
f) praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami i rodzinami, z psychologiem, terapeutami oraz innymi osobami i instytucjami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

7.   Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach , szkoleniach),
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe,
g) kwestionariusz osobowy.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty) do dnia 15.09.2017r. do godziny 15.00 w GOPS w Krynicach , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko : pracownik socjalny”.

Osoby zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie przeprowadzenia rozmowy w sprawie zatrudnienia.

Po zakończonej rekrutacji osoby, które nie zostaną zatrudnione winny odebrać dokumenty aplikacyjne do końca miesiąca, w którym została ogłoszona informacja o zatrudnieniu. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz.902).

,,Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych”.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Zbigniew Duchalski
Krynice dnia 31.08.2017r.