Stypendia - nabór wniosków

  • Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KRYNICE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

poooGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach informuje, że w dniach 1-15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2017/2018.
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Dochód uprawniający do pomocy:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514,00 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póżn.zm.).  
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany (SIERPIEŃ 2017), a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku. Osoba ma obowiązek informować o każdym dochodzie uzyskanym i utraconym.           
Wnioski złożyć może rodzic lub przedstawiciel ustawowy pełnoletniego ucznia jak również pełnoletni uczeń (Wnioski można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicach oraz na stronie internetowej GOPS - www.gops.krynice.pl

 

Kierownik GOPS Krynice

 /-/ Zbigniew Duchalski